2022. január 24., hétfő

A könyvemből kimaradt: Jónás próféta jele

"A kereszténység kritikája" című e-könyvembe igyekeztem beleírni mindent, amit fontosnak tartottam a saját gondolataimból a kereszténység megértéséhez és kritikájához. Mégis kifelejtettem belőle (például) a Jónás próféta jeléről szóló bibliai részt. Így szól ez a rész Máté Evangéliumában (Mt:12:38-41):

Ekkor felelének néki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni te tőled.
Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kiván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele.
Mert a miképen Jónás három éjjel és három nap volt a czethal gyomrában, azonképen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában.
Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál.

Hasonlóan szól Lukács Evangéliuma is (Lk:11:29-30):

Mikor pedig a sokaság hozzá gyülekezék, kezdé mondani: E nemzetség gonosz: jelt kíván, de jel nem adatik néki, hanem ha Jónás prófétának ama jele;
Mert miképen Jónás jelül volt a Ninivebelieknek, azonképen lesz az embernek Fia is e nemzetségnek.

Na, akkor gondolkodjunk... Miről is szól Jónás próféta története? Kb. arról, hogy Isten el akarja küldeni Jónást a niniveiekhez a városuk leendő pusztulásáról prófétálni... de Jónás először nem szeretné vállalni a feladatot, hanem inkább hajóra száll, és menekül az Úr elől... de nagy vihar támad, és a hajósok Isten kiengesztelése érdekében bedobják Jónást a tengerbe... akit bekap egy nagy (cet)hal, és Jónás annak gyomrában vészel át 3 napot... majd utána engedelmeskedik Istennek (ezért kiszabadulhat a cet/hal gyomrából), és valóban elmegy Ninive pusztulásáról prófétálni... a prófétálása hatására pedig Ninive népe megtér, és ezért Isten úgy dönt, hogy (egyenlőre) mégsem pusztítja el Ninivét (40 napon belül). Ezért Jónás kicsit neheztel Istenre, de Isten meg tudja magyarázni a dolgot... (Az egész történet nem hosszú, gyorsan el lehet olvasni a Károli Bibliában.)

Számomra (és talán Jónás próféta számára is) az a különös ebben a történetben, hogy Isten hazudhat(ott) vagy tévedhet(ett) is a jövőt illetően, illetve meggondolhatta magát. Ahogyan Isten megmagyarázza a dolgot, úgy tűnik, hogy számára a "jót tevés" fontosabb az igazmondásnál. Tehát, amennyiben Jézus Krisztusnak Jónás prófétához való hasonlósága egy jel, akkor ennek a jelnek jeleznie kell valamit... és amit jelez, az valószínűleg az, hogy Jézus prófétálása (illetve a Jelenések Könyve) sem feltétlenül teljesedett be, illetve nem feltétlenül fog beteljesedni... itt is fontosabb lehetett a "jót tevés" az igazmondásnál. Ha pedig Jézus Krisztus itt ezzel a jellel maga ismerte be, hogy hazudott, vagy hogy a tanítványai hazudtak, akkor talán megbékélhetünk Jézussal, hiszen a "minden nyelv Úrnak vallja, és minden térd meghajol előtte" kijelentés (Fil:2:10-11) is könnyen hamis lehet. Talán itt egy "ellenképpel" állunk szemben, miként az Özönvíz ellenképe (1Pet:3:21) a bemerítés (keresztelés), a nyelvek Bábel tornyának építésekor történt összezavarodásának ellenképe pedig a Szentlélek által adományozott nyelveken szólás képessége lehetett. Szóval, amikor a kereszténységben való csalódásom után ezeken gondolkodtam, szívesen hallgattam a "Jonas Brothers" nevű együttes videóklipjeit.

Másrészt ha dogmaként fogadjuk el, hogy "Isten mindig igazat mond", akkor beláthatjuk, hogy a Biblia istene nem az igazi Isten, illetve a kereszténység (avagy a zsidóság) nem a tökéletes vallás. Ez is "A kereszténység kritikája" című könyvemben felvázolt vallásom malmára hajthatja a vizet. Ha a Biblia is beismeri, hogy Isten az ígéretét nem teljesítette, azaz hamisat szólt, azaz hazudott, akkor ennyi erővel maga a Biblia is hazudhatott, hiszen a Biblia sem lehet nagyobb Istennél, az is max. Isten szava. Tehát, az a tény, hogy Jónás próféta könyve a Bibliába tartozik, még Jézus története nélkül is azt jelenti, hogy a Biblia nem olyan tökéletes és igaz, mint például egy matematikáról szóló (jó) könyv. Ezt pedig akár már Jézus Krisztus is láthatta és megérthette, szóval talán éppen ezért beszélt Jónás prófétáról: talán az Ószövetség vallását és a környezetének kultúráját akarta kritizálni vele. Jónás próféta könyve tehát egy jel lehetett a számára, ami azt jelezte, hogy a zsidó kultúra nem tökéletes... miként a niniveiek is láthatták, hogy Jónás nem mondott igazat... Jézus pedig eme felismerés birtokában talán hasonló kritikát szeretett volna szolgáltatni a kortársai számára.

Nem sokkal a blogbejegyzés írása után eszembe jutott még valami: Márk Evangéliuma szerint Jézus kora nemzedékének semmiféle jel nem adatik (Mk:8:12):

Ő pedig lelkében felfohászkodván, monda: Miért kíván jelt ez a nemzetség? Bizony mondom néktek: Nem adatik jel ennek a nemzetségnek.

Hogy lehet ez? Talán úgy, hogy Jónás próféta semmiféle jelet nem jelentett Ninive népének, hiszen kezdettől fogva nem hittek a városuk pusztulásában (nem menekültek el onnan), hanem inkább megtértek. Tehát, Jónás próféta jele nem igazi jel volt, hiszen nem vették jelnek, és nem hittek benne. Így lehet kompatibilis Márk Evangéliuma Máté Evangéliumával és Lukács Evangéliumával.